VPIS V VIŠJEŠOLSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME

Višja strokovna šola Biotehniškega centra Naklo bo v študijskem letu 2015/16 vpisovala v tri višješolske študijske programe: 

V prenovljenem, sodobnem programu boste nadgradili svoje srednješolsko izobraževanje z novimi dognanji in z uspešno opravljenim zagovorom diplomskega izpita postali INŽENIR/-KA KMETIJSTVA IN KRAJINE ali INŽENIR/-KA NARAVOVARSTVA ali INŽENIR/-KA HORTIKULTURE.

Študij je izrazito praktično naravnan, saj je kar 10 tednov namenjenih praktičnemu izobraževanju. Pomembna novost prenovljenih študijskih programov je večja ponudba izbirnih modulov, kar omogoča, da izberete tiste vsebine, ki vas najbolj zanimajo.

Kandidati/-ke imate možnost vpisa v redni ali izredni študij.

PRIJAVA IN VPIS

Postopek prijave in vpisa je objavljen v Razpisu za vpis v višje strokovno izobraževanje študijskem letu 2015/16, ki ga najdete na spletni povezavi: http://vps.vssce.com/vps/Razpis_2014-2015.pdf

Prijavite se lahko v dveh prijavnih rokih.

 

IZREDNI ŠTUDIJ

Za izredni študij se prijavljate in vpisujete po enakem postopku in v enakih rokih kot za redni študij. Na še prosta vpisna mesta za izredni študij se lahko po drugem prijavnem roku vpišete neposredno na višjo strokovno šolo do začetka študijskega leta.

Pred vpisom plačate vpisnino, vsaj en obrok šolnine v višini 700 EUR in podpišete pogodbo o izobraževanju. Vpisnina v višini 97 EUR vključuje stroške izdajanja obrazcev in obvestil, študentske izkaznice, delovne obleke.

Šolnino lahko poravnate:

-        v enem obroku (poravnate hkrati z vpisnino pred vpisom), znaša 1.340 EUR,

-        v dveh obrokih (700 EUR hkrati z vpisnino pred vpisom, 700 EUR pa do 31. 12. 2014), skupaj 1.400 EUR,

 

-        ali treh obrokih (700 EUR hkrati z vpisnino pred vpisom, 350 EUR 31. 12. 2014, 350 EUR 28. 2. 2015) pa znaša 1.400 EUR.

 

 

INFORMACIJE ZA TUJE DRŽAVLJANE

Vpis za tuje državljane ureja Višješolska prijavna služba Celje http://vps.vss-ce.com/VPS/.

Če ste srednjo šolo končali v tujini, pošljete overjene fotokopije zaključnega spričevala, spričevali zadnjih dveh letnikov skupaj z overjenimi prevodi v slovenski jezik in odločbo o priznavanju izobraževanja pridobljenega v tujini pošljite s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov: Šolski center Celje, Višješolska prijavna služba, Pot na Lavo 22, 3000 Celje. Če odločbe o nostrifikaciji nimate, morate prijavi  priložiti še posebno vlogo za priznavanje izobraževanja, pridobljenega v tujini.  Če so bila spričevala oz. dokazila nostrificirana po predpisih, ki so veljali pred uporabo Zakona o priznavanju in vrednotenju izobraževanja (Uradni list RS, št. 87/11 in 97/11), lahko prijavi priložite odločbo o nostrifikaciji.

Kandidati, ki boste letos končali srednjo šolo v tujini, morate spričevala oziroma dokazila in overjene prevode v slovenski jezik skupaj s posebno vlogo za priznavanje izobraževanja, pridobljenega v tujini, poslati Višješolski prijavni službi v desetih dneh po tem, ko so bila izdana, oziroma najpozneje do 16. 7. 2014 (prvi prijavni rok) in do 16. 9. 2014 (drugi prijavni rok).

Če ste tuji državljan(ka), morate  poleg overjenih spričeval, overjenih prevodov in vloge za priznavanje  poslati še fotokopijo identifikacijskega dokumenta.

Višješolska prijavna služba spričevala oziroma dokazila, prevode in vlogo pošlje na višjo strokovno šolo, v prijavi navedeno na prvem mestu. Višja strokovna šola opravi postopek priznavanja izobraževanja in vam izda odločbo, s katero ugotovi, ali izpolnjujete predpisane izobrazbene pogoje za vpis v študijski program, za katerega se prijavljate, ter o tem obvesti Višješolsko prijavno službo.

Za spričevala iz nekdanjih jugoslovanskih republik, pridobljena pred 25. 6. 1991, postopek priznavanja izobraževanja oz. odločba o izpolnjevanju predpisanih pogojev za vpis v študijski program ni potrebna. Prijavi priložite overjeno fotokopijo zaključnega spričevala ter overjeni spričevali zadnjih dveh letnikov srednje šole. Diploma o mednarodni maturi (International Baccalaureat – IBO) je enakovredna maturitetnemu spričevalu, pridobljenemu v Republiki Sloveniji.